Shikhar Insurance Company Agents

Shikhar Insurance Company Agents

NMB BANK LTD.
Babarmahal, Kathmandu
977-1-4246160
[email protected]

Kist Bank Limited
Anamnagar, Kathmandu
977-1-4232500
[email protected]

Nabil Bank Limited
Kamaladi, Kathmandu
977-1-4221718
[email protected]

Nepal SBI Bank Limited
Hattisar, Kathmandu
977-1-4435516
[email protected]

Bank of Asia Nepal Ltd.
Tripureshwor, Kathmandu
977-1-4263212
[email protected]

Rastriya Banijya Bank
Singhadurbar, Kathmandu
977-1-4252595
[email protected]