• Laxmi Sunrise Bank Ad

Download Print

चितवन जिल्ला, भरतपुर महानगरपालिको जग्गा -

चितवन जिल्ला, भरतपुर गा.पा / न.पा/ गा.वि.स / म.न.पा/ उ.म.न.पा वडा नं. १० / ख स्थित कित्ता नं. ५५४ को क्षेत्रफल २५३.९५ (व.मि ) सोको सम्पूर्ण लिगलगापात समेत ।

चितवन जिल्ला, पटिहानी गा.पा / न.पा/ गा.वि.स / म.न.पा/ उ.म.न.पा वडा नं. ५/क स्थित कित्ता नं. २९२, ३१५ को क्षेत्रफल ३३८६.३०, १३५४.५२ (व.मि.) सोको सम्पूर्ण लिगलगापात समेत ।

 

चितवन जिल्ला, भरतपुर  महानगरपालिको जग्गा -

Published by Kumari Bank Ltd (KBL) on 2081-1-19View More by Kumari Bank Ltd (KBL)