विकास बैंकमा आवेदन दिने आईतबार अन्तिम दिनFinancial Notices

यस बैंकको रिक्त रहेको तपशीलमा उल्लेखित पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र दरखास्त आह्वान गरिएको छ । रित नपुगेको दरखास्त उपर कुनै कारबाही गरिने छैन ।
पद                                  संख्या
१. वरिष्ठ सहायक                  १
२. सहायक (बैकिङ्ग)             ३
३. कनिष्ट सहायक (बैकिङ्ग)    ४
४. सहायक (लघुवित्त)            १
५. कनिष्ट सहायक (लघुवित्त)   १
६. कार्यालय सहयोगी             १

Read More
  • Financial Notices