लघुवित्तमा आवेदन दिने आईतबार अन्तिम दिनFinancial Notices

१) पदः कार्यक्रम संयोजक      , पद संख्याः १,     अवधिः ६ महिना
२) पदः स्थानीय प्रशिक्षक         पद संख्याः १३,    अवधिः ६ महिना


आवेदक नेपाली नागरिक र कम्प्यूटर सम्बन्धी ज्ञान हासिल गरेको हुनु पर्नेछ । वैयक्तिक विवरण (दरखास्त फारम) को ढाँचा, Terms of Reference (TOR)  यस वित्तीय संस्थाको Website: http://skbbl.com.np बाट Download गर्न वा यस वित्तीय संस्थाको केन्दीय कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ । रीत नपुगेको तथा तोकिएको समय भन्दा पछि प्राप्त हुने आवेदन उपर कुनै कारबाही गरिने छैन । छनौट सूचीमा परेका उम्मेदवारहरुलाई मात्र अन्तरवार्ताका लागि सूचीत गरिने छ ।

Read More
  • Financial Notices