Nerude Laghubitta मा आवेदन दिने सोमबार अन्तिम दिनFinancial Notices

१. सहायक अधिकृत (शाखा प्रमुख)  अधिकृत तृतीय (ग)      केही
२. लेखापाल (उपशाखा प्रमुख)    सहायक प्रथम                 केही
३. सहायक उत्प्रेरक (फिल्ड कर्मचारी) सहायक तृतीय (क)   केही

आवेदन फारम बुझाउने अन्तिम दिन मितिः २०७६/०८/२३ गते कार्यालय समय भित्र ।
परीक्षा सम्बन्धि अन्य कुराहरुः लिखित परिक्षा सम्बन्धि जानकारी सम्पर्क मितिका दिन यस संस्थाको केन्द्रीय    कार्यालय विराटनगर सुचना पाटीमा टाँस गरि तथा संस्थाको वेबसाइट मा प्रकाशन गरिनेछ ।
सम्पर्क मितिः यस संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय विराटनगरको सूचना पाटीमा टाँस गरि तथा यस संस्थाको वेभसाइट मा प्रकाशन गरिनेछ ।
–  अन्य जानकारीको लागि सम्पर्कः फारम बुझाएका कार्यालयहरु तथा केन्द्रीय कार्यालय विराटनगर फोन नं.      ०२१४६२१०१/४६३०३२ (कार्यालय समयमा)

 

Read More
  • Financial Notices