कर्मचारी आवश्यकता - Job VacancyFinancial Notices

१. व्यवस्थापक: ९ जना
२. सहायक व्यवस्थापकः ६ जना
३. सहायक “ख”: ४ जना

दरखास्त फारम, पाठ्यक्रम तथा अन्य जानकारीको लागि यस संस्थाकोwebsite: http//www.beema.com.np बाट Download गरि हेर्न सकिनेछ ।

Read More
  • Financial Notices