राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा जागिर खुल्योFinancial Notices

यस राष्ट्रिय सहकारी बैंकको रिक्त रहेको निम्न पदहरु खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले योग्य तथा इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट मिति २०७६/०६/०८ गते भित्रमा दरखास्त फारम भर्न आह्वान गरिएको छ । म्याद भित्र प्राप्त भभएको र रीत नपुगी आएको दरखास्त उपर कुनै किसिमको कारवाही हुने छैन ।
 

१. सहायक अधिकृत (लेख प्रशासन) – १३
२. सहायक अधिकृत (कानून)– १
३. सहायक (लेख प्रशासन)– २७
४. सहायक (सूचना प्रविधि)– २
५. सहायक (प्रकाशन)– १
६. कनिष्ठ सहायक (फिल्ड स्टाफ) (लेखा÷प्रशासन)– ४५


दरखास्त फारम बैंकको वेवसाईट www.ncbl.coop/vacancy मा गई फारम भरी Submit गर्नु पर्नेछ ।

Read More
  • Financial Notices