नेपाल बैंक लिमिटेडको परिक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशित


Financial Notices 2076-2-30


Financial Notices

नेपाल बैंक लिमिटेड
प्रधान कार्यालय
मानवश्रोत व्यवस्थापन विभाग
अन्तिम नतिजासम्बन्धी सूचना
यस बैंकको विज्ञापन नं. २०७५/७६/०१ त्ह ५ वरिष्ठ सहायक Electrical Overseer (करार), विज्ञापन नं. २०७५/७६/०२ तह ८ प्रबन्धक CA (करार) र विज्ञापन नं. २०७५/७६/०३ तह ७ उपप्रबन्धक CA (करार) पदका लागि लिइएको लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताको कुल योगको आधारमा देहायबमोजिम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

 

Read More
  • Financial Notices