लिखित परिक्षाको लागि भवन कायम गरिएको सूचना - 2nd


Financial Notices 2076-2-29


Financial Notices

लोक सेवा आयोग
काठमाडौं कार्यलय, परिक्षा शाखा
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

प्रशासन सेवा, सूचना प्रविधि समूह
पाँचौ तह, वरिष्ठ सहायक


प्रशासन सेवा, कानून समूह
पाँचौ तह, वरिष्ठ सहायक


प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह समूह
चौथो तह, वरिष्ठ सहायक

View detail