लिखित परिक्षाको लागि भवन कायम गरिएको सूचना - 1st


Financial Notices 2076-2-29


Financial Notices

लोक सेवा आयोग
काठमाडौं कार्यलय, परिक्षा शाखा
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

प्रशासन सेवाः नगद समूह,
 पाँँचौ तह, वरिष्ठ सहायक


प्रशासन सेवाः प्रसासन समूह,
पाँँचौ तह, वरिष्ठ सहायक


प्रशासन सेवाः नगद समूह,
चौथो तह, सहायक

View detail