• Laxmi Sunrise Bank Ad

Download Print

गोर्खा जिल्ला, घ्यालचोक ९ मा रहेको जग्गा सस्तोमा लिने अवसर

गोर्खा जिल्ला, घ्यालचोक गा.पा वडा नं. ९ स्थित कित्ता नं. २८१३, २२१२, २२१५ को क्षेत्रफल ८१.४८, ९.८४, ६१.६१ (व.मि.) सोको सम्पूर्ण लिगलगापात समेत

Contact Bank

गोर्खा जिल्ला, घ्यालचोक  ९ मा रहेको जग्गा सस्तोमा लिने अवसर

Published by Kumari Bank Ltd (KBL) on 2081-1-19View More by Kumari Bank Ltd (KBL)

  • Siddhartha Bank